My love 3

Male:- he diwana diwana diwana mate banei dela Female: – aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa he awara awara awara mate karidela Female: -aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa he mor pagli ,,pagli re….. he mor pagli pagli pagli mui tor ayen pagla Female: -aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a mor bauri bauri bauri bauri mui tor ayen bauraaaa…………… ******************************************** *********************************** Female: -aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ******************************************** Female: -aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Male:- he diwana […]

Read More